Sekuestro pasurive të Rezar Taçit, 75 milion euro boxh një banke nga Azerbajxhani

Një bankë nga  Azebajxhan ka kërkuar ngrirjen e pasurive të manjatit shqiptarë të Naftës Rezar Taçi, ndërsa vendimi është vënë në jetë nga autoritetet shqiptare tre ditë më parë. Sekuestrimi paraprak i pasurive është bërë menjëherë sapo është paraqitur kerkesa nga banka Azerbajxhanase e cila i ka dhënë një kredi 75 milion euro Taçit.  (Në përditësim)

 

KERKUES :        Banka Nderkombetare e Azerbaixhanit (International Bank of Azerbajixhan, I.B.A), person juridik i huaj, i rregjistruar sipas ligjeve te Shtetit te Azerbajxhanit perfaqesuar ne gjykim me prokure te posacme nga Av.Erinda Ballanca.

OBJEKTI :          Marrje e mases se sigurimit te padise.

                                                V E N D O S I

 

-     Pranimin e kerkeses.

-     Vendosjen e sekuestros konservative prane Z.Rr.P.P. Tirane dhe ne

-    Vendosjen e sekuestros konservative mbi 85% te aksioneve te shoqerise “ARMO” sh.a. te zoteruara nga shoqeria AMRA Oil sh.a. (vlera e tyre nominale eshte 5.126.461.000 leke)

-   Vendosjen e sekuestros konservative mbi llogarite bankare te shoqerise “AMRA OIL” sh.a.

-   Vendsojen e sekuestros konservative mbi llogarite bankare te shoqerise “Armo” Sh.a.

-  Vendosjen e sekuestros konservative mbi pasurite e paluajtshme te shoqerise “ARMO” sh.a. dhe vendosjen e sekuestros konservative mbi gjendjen e stokut te kesaj shoqerie deri ne perfundim te gjykimit.

-   Sekuestroja te vendoset per nje shume jo me te madhe se 75,000,000 (shtatedhjete e pese milion) euro.

-    Urdherimin e kerkuesit te depozitoje padine e themelit sipas objektit te pretenduar, brenda 15 diteve, perndryshe kjo mase sigurimi e humbet fuqine e saj pa qene nevoja qe gjykata te shprehet me vendim tjeter

  -  Kunder ketij vendimi lejohet ankimi veçante  ne Gjykaten e Apelit Tirane.

-    U shpall ne Tirane sot me date 03.08.2012.

 

SEKRETARE                                                          GJYQTAR

       Ornela DODAJ                                                          Ilir  ÇELIKU

NJë përgjigje për "Sekuestro pasurive të Rezar Taçit, 75 milion euro boxh një banke nga Azerbajxhani"

  1. Sali Lela  09/08/2012 në 5:17 am

    O Sali a ka Taci imunitet?

Komentet janë mbyllur